Regler ved ophold på Kerteminde Byferie

Anvendelse:
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte person antal - inkl. børn (over 2 år.) Cykler og andet stort udstyr må ikke medtages i lejlighederne.

Lejers ansvar:
Lejer er forpligtet til at respektere de regler, som gælder for Kerteminde Byferie. Lejer hæfter for beskadigelser på bolig samt inventar. Beskadigelser vil blive udbedret for lejers regning.

Depositum:
Depositum kan være individuelt, Kerteminde Byferie er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 1 uge efter afrejsen, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan ikke modregnes i depositum, men skal afregnes ved afrejsen.

Rygning:
Det er strengt forbudt at ryge indendørs overalt i Kerteminde Byferie. Sker dette, vil der blive opkrævet en bod på kr. 1.500,-. Der er opstillet zinkspande udendørs, der skal bruges til aske og skod. Ved rygning skal der vises hensyn til naboerne.

Husdyr:
Husdyr er ikke tilladt på Kerteminde Byferies område, med undtagelse af i vores 2 sommerhuse.

Senge:
Der skal bruges sengelinned på alle senge. Det lagen, der er lagt på, er for at beskytte madrasserne. Der skal lagen ovenpå. Ved overtrædelse opkræves kr. 250,- pr. seng for vask.

Støj:
Der skal vises hensyn til de andre beboere. Høres musik efter kl. 23.00 skal alle døre og vinduer være lukkede. Kl 24.00 skal der være ro, så andre beboere kan sove.

Kørsel:
Kørsel på området skal ske langsomt og hensynsfuldt. bl.a. pga. legende børn.

Grill:
Der forefindes grill i lejlighederne. Vis hensyn til beboerne. Flyt grillen, hvis naboen generes af røgen.

Rengøring:
Selv om der er bestilt slutrengøring skal følgende gøres:
      . Generel oprydning
      . Tømning af opvaskemaskine
      . Tømning af skraldespande/toiletspande
      . Tomme flasker fjernes
      . Køkken skal rengøres
      . Grill skal  renses
Udføres dette ikke opkræves kr. 250,- pr. times rengøring.

Regeln bei Kerteminde Byferie

Vervendung:
Das Ferienhaus kann nicht von mehrere Personen - wie im Katalog und am Mietverhältnis angegeben bewohnt sein - inkl. Kinder (über 2 Jahre.) Nehmen Sie nicht Fahrrädern und andere Ausstattung ins Ferienhaus.

Verantwortung der Mieter:
Mieter sind verpflichtet die Regeln bei Kerteminde Byferie zu respektieren. Mieter haften für Schäden am Ferienhaus und Möbeln. Schäden werden auf Kosten des Mieters repariert werden.

Kaution:
Kaution ist eine individuelle Sache. Kerteminde Byferie kann eine Kaution erfordern. Der wird mit erste Rate gezahlt. Das kaution dient als Sicherheit für der Verantwortung der Mieters und wird spätestens eine Woche nach Abreise zurückgezahlt, when eine zufreidenstellende Kontrolle der Ferienhaus durchgeführt wurde. Die Verbrauchskosten Können nicht mit der Kaution verrechnet werden, diese sind bei Abreise abzurechnen.

Rauchen:
Es ist überall im Kerteminde Byferie innen zu rauchen verboten. Wird es nicht respektiert wird eine Geldstrafe auf DKK 1.500,- berechnet. Im Freien sind Zinkeimern aufgestellt - die sollen für Asche und Zigarettenkippe verwenden werden. Bei rauchen, zeigen Sie bitte Ihre Nachbar Respekt.

Haustiere:
Haustiere sind nicht auf Kerteminde Byferie Bereich erlaubt.

Betten:
Bitte Bettwäsche auf allen Betten. Die Lagen am Bett ist zum Schutz der Matratze - ein Lagen muss darüber. Wird es nicht beobachtet wird zum waschen DKK 250,- pro Bett berechnet.

Lärm:
Zeigen Sie bitte Respekt für anderen Bewohnern. Hören Sie Musik nach 23 Uhr dann bitte alle Türe und Fenstern schlissen. Am 24 Uhr muss ruhig sein so dass die anderen Bewohnern schlafen kann.

Fahren:
Bitte beobachten das Fahren am Bereich langsam und respekvoll ist. Wegen spielenden Kinder.

Grill:
Es gibt ein Grill in die Ferienhäuser. Zeigen Sie bitte Respekt für den Nachbar so dass die nicht von dem Rauch gestört wird.

Reinigung:
Obwohl Sie Endreinigung bestellt haben sollen Sie folgendes vor Abreise machen:
      . Allgemeine Aufräumarbeiten
      . Entleerung die Spülmaschine
      . Entleerung Mülltonnen / Toilettenschüssel
      . Leeren Flaschen entfernen
      . Küchen reinigen
      . Grill reinigen
Wird es nicht durchgeführt wird DKK 250,- pro Stunden berechnet.

Residence rules at Kerteminde Byferie

Use:
The apartment cannot be inhabited by more persons than listed in the catalog or on the tenancy - incl. children (over 2 years). Don`t bring bicycles and other equipment into the apartment.

Tenant`s responsibillity:
Tenant is committed to respect the residence rules applying for Kerteminde Byferie. Tenant is liable for damages on apartment and furniture. Damages will be repaired at the tenant`s expense.

Deposit:
Deposit can be individual. Kerteminde Byferie has the rights to demand a deposit. It will be collected by payment. The deposit is for the secure of the applications of the tenant. It will be returned one week after the departure, if the control of the apartment is OK. The use of oil and electricity will be collected by departure. It is not possible to take this expense out of the deposit.

Smoking:
It is not allowed to smoke inside anywhere at Kerteminde Byferie. If this happens a penalty of DKK 1.500,- will be charged. Outdoor zinc buckets are standing - they shall be used for ashes and butts. By smoking, please show respect for neighbours.

Pets:
Pets are not allowed at Kerteminde Byferie area.

Beds:
Use linens on all beds. The sheet on the bed is for protection of the bed - a sheet has to be added. If not done DKK 250,- per bed, for washing, will be charged.

Noise:
Please show respect for other residents. Playing music after 11 pm, please close all doors and windows. At 12 pm there must be quit, so that other residents can sleep.

Driving:
Driving at the area must be slowly and considerate. Because of playing children.

Grill:
There is a grill in the apartments. Show respect for the neighbours if they are bothered by the smoke.

Cleaning:
Even if you have ordered cleaning, following has to be done:
      . General cleanup
      . Emptying the dishwasher
      . Emptying trashes / toilet bucket
      . Remove empty bottles
      . Kitchen must be cleaned
      . Grill must be cleaned
If not done DKK 250,- pr hour will be charged.